Distribucije

Djelatnost distribucije električne energije organizirana je u pet distributivnih dijelova:

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao vlasnik Dozvole za rad -Licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti distribucije električne energije, ovlašteno je da obavlja djelatnost distribucije električne energije na području Federacije Bosne i Hercegovine na područjima Bosansko-podrinjskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, preko elektrodistributivnih objekata i postrojenja (vodova, transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja), naponskog nivoa 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV, koja su u njegovim osnovnim sredstvima ili na kojima ima pravni osnov eksploatacije.

U vlasništvu  JP Elektroprivreda  BiH  je osam  distributivnih  hidroelektrana, ukupne instalirane snage 13 MW. Malim hidroelektranama upravljaju distributivni dijelovi JP EP BiH.


Elektrodistribucija Sarajevo

"Elektrodistribucija" Sarajevo opslužuje oko 212 hiljada kupaca.

U sastavu ED Sarajevo su poslovnice: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Ilijaš i Goražde.

Nazad na vrh stranice

Elektrodistribucija Tuzla

"Elektrodistribucija" Tuzla opslužuje oko 176 hiljada kupaca. 

U sastavu ED Tuzla su poslovnice: Banovići, Čelić, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Sapna, Tuzla, Teočak i Živinice.

Nazad na vrh stranice

Elektrodistribucija Zenica

"Elektrodistribucija" Zenica opslužuje oko 186 hiljada kupaca. 

U sastavu ED Zenica su poslovnice: Breza, Doboj, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj,Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, Travnik, Bugojno, Novi Travnik, Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Busovača, Fojnica i Vitez.

Nazad na vrh stranice

Elektrodistribucija Bihać

"Elektrodistribucija" Bihać opslužuje oko 97 hiljada kupaca. 

U sastavu ED Bihać su poslovnice: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Bužim, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most.

Nazad na vrh stranice

Elektrodistribucija Mostar

"Elektrodistribucija" Mostar opslužuje oko 36 hiljada kupaca. 

U sastavu ED Mostar su poslovnice: Jablanica, Konjic i Mostar.

Nazad na vrh stranice