EnEf u Snabdijevanju JP EPBiH

S obzirom na to da se u Bosni i Hercegovini, prema sadašnjim analizama, električna energija prilično neracionalno troši, a što je, između ostalog, uzrokovano i relativno niskom cijenom električne energije, JP EPBiH je u svojoj djelatnosti snabdijevanja električnom energijom pokrenula niz aktivnosti koje će biti usmjerene na promociju racionalnijeg korištenja električne energije, odnosno ušteda električne energije na strani potrošnje. Procjene su da postoji veliki potencijal i prostor za smanjenje potrošnje električne energije. Navedene aktivnosti će biti bazirane na edukaciji kupaca i podizanju njihove svijesti u smislu potrebe za racionalnijim korištenjem električne energije. U fokusu pažnje će biti kupci električne energije iz kategorije domaćinstva, čiji udio u ukupnoj potrošnji električne energije iznosi oko 50%.  

U dijelu Savjeti kupcima, možete naći savjete o tome kako racionalno koristiti električnu energiju i kako načinom potrošnje možete smanjiti iznos računa za električnu energiju.

Neke od mjera energetske efikasnosti koje su do sada vođene od strane EP BiH se mogu sumirati u slijedećem:


Podjela štednih sijalica

JP EPBiH je kao društveno odgovorna kompanija, s ciljem  zaštite kako standarda potrošača, tako i zaštite čovjekove okoline, u decembru 2008. godine krenula sa kampanjom podjele štednih sijalica svojim kupcima. Namjera je bila da svako domaćinstvo, uz informativno-edukativni materijal dobije po jednu štednu sijalicu. Nabavljeno je ukupno 618.000 sijalica od 20 W koje efikasno mijenjaju obične sijalice od 100 W i koje daju isto svjetlosti, a troše i do šest puta manje električne energije. Sve nabavljene sijalice su i podijeljene krajnjim kupcima električne energije.

U januaru 2012. godine je nastavljena kampanja podjele štednih sijalica. Tim povodom je nabavljeno ukupno 150.000 štednih sijalica, a namjera je bila da se štedne sijalice dijele samo najugroženijim kategorijama stanovništva. Vršena je podjela po dvije štedne sijalice penzionerima s najnižom penzijom i korisnicima stalne novčane pomoći. U periodu 09.01. – 17.02.2012. godine, od ukupno 150.000 sijalica podijeljeno je 88.672 sijalice na području svih pet elektrodistributivnih podružnica. Štedne sijalice će omogućiti socijalno ugroženim kategorijama kupaca racionalniju potrošnju i uštedu električne energije, te mogućnost ostvarivanja mjesečne potrošnje električne energije koja ne prelazi 268 kWh što je uslov za subvencioniranje. Kampanja podijele štednih sijalica najugroženijim kategorijama stanovništva je nastavljena do kraja 2012. godine.

Nazad na vrh stranice

Pružanje podrške subvencioniranju krajnjih kupaca od strane Vlade FBiH

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti i Odluci Nadzornog odbora JP EPBiH o primjeni ove Odluke, JP Elektroprivreda BiH je, na temelju dobivenih podataka od nadležnih institucija (Federalni zavod PIO/MIO i nadležnih službi/centara za socijalni rad u Federaciji BiH), počevši od 01.08.2011. godine na računima za električnu energiju obračunava i iskazuje iznose subvencija za kupce koji su ovo pravo i ostvarili. 

Za kupce električne energije iz kategorije domaćinstva, koji koriste penziju/mirovinu do iznosa zajamčene, kao i korisnike zajamčene penzije/mirovine, koje je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod PIO/MIO u FBiH, sa izuzetkom korisnika srazmjernih penzija/mirovina s RS do gore navedenog iznosa, te kupce električne energije koji ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć, koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi – centara za socijalni rad u FBiH primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno za kupce  JP EPBiH), subvencionira u skladu sa ovom odlukom. 

Nazad na vrh stranice