Elektroprivreda BiH

U pravno - organizacionom pogledu početak Elektroprivrede BiH veže se za Uredbu o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“,…

Termoelektrana Kakanj

Izgradnja termoelektane je vršena etapno, u periodu od 1947. do 1988. godine. Proizvodnja električne energije je počela 1956. godine puštanjem u pogon…

Termoelektrana Tuzla

Izgradnja kompleksa Termoelektrane realizirana je etapno, u periodu od 1959. do 1978. godine. Proizvodnja električne energije počela je 1963. godine,…

Hidroelektrana „Grabovica“

Lokacija objekta - rijeka Neretva, Hercegovačko - neretvanski kanton

Hidroelektrana „Jablanica“

Hidroelektrana „Jablanica“ je prvo i najveće hidroenergetsko postrojenje izgrađeno na rijeci Neretvi. Građena je u dvije faze od 1947. do 1955.…

Hidroelektrana „Salakovac“

Izgradnja Hidroelektrane trajala je od početka 1977. godine do decembra 1981. godine. HE „Salakovac“ je uključena u elektroenergetski sistem sa…

Male hidroelektrane

U vlasništvu JP Elektroprivreda BiH je osam distributivnih hidroelektrana, ukupne instalisane snage 13 MW. Malim hidroelektranama upravljaju distributivni…

RU „Gračanica“

Eksploatacija uglja u Rudniku “Gračanica” datira od 1938.godine. Najintenzivniji razvoj Rudnik je imao u periodu 1981. do 1991.godine. Prosječna…

RMU „Kakanj“

Rudnik zvanično egzistira od 1902. godine. Proizvodni pogoni Rudnika su: Pogon „Haljinići“- podzemna eksploatacija i Pogon „Vrtlište“- površinska…

RMU „Zenica“

Pogoni u sastavu RMU ¨Zenica¨: ¨Stara jama¨, ¨Raspotočje¨, ¨Stranjani¨ i Separacija - pogon za preradu uglja. Rudnik „Zenica“ raspolaže…

RU „Kreka“

Prve tone uglja iskopane su 22.septembra 1884. godine za potrebe Solane u Simin Hanu. U okviru Zavisnog društva Rudnici „Kreka“ u Tuzli, egzistiraju…

RMU „Breza“

Rudnik mrkog uglja ″Breza″ osnovan je 1907. godine. Eksploatacija uglja u Rudniku je jamskog karaktera i obavlja se u pogonima: Pogon jama ″Sretno″…

RMU „Đurđevik“

RMU „Đurđevik“ je počeo s radom 1936.godine kada je otvorena prva jama ¨Suhodanj“. Organizacioni dijelovi RMU „Đurđevik“: Pogon Površinski…