Kalendar korporativnih događaja za 2018. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2018. godinu.

                  KALENDAR KORPORATIVNIH DOGAĐAJA

            JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2018. godinu


Termin događaja

Korporativni događaj

februar 2018.

Usvajanje Izvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2017. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

mart / april 2018.

Sazivanje i održavanje Skupštine i odgovarajuće objave o sazivanju Skupštine Društva – davanje saglasnosti na izbor Projektnog partnera za izgradnju bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, razmatranje Odluke o investicionom ulaganju u izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla i Odluke o kreditnom zaduženju za finansiranje izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla

april 2018.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2017. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

maj /juni 2018.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine i odgovarajuće objave o sazivanju Skupštine Društva – razmatranje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora

juli 2018.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 

juli/august 2018.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2018. godine od strane Nadzornog odbora

do 31.08.2018.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

07.09.2018.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

25.09.2018.

Dan Koncerna EP BiH

decembar 2018.

Sazivanje i održavanje Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i objava odgovarajućih obavještenja o sazivanju Skupštine - Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2019.- 2021. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 


  • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina

  • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

  • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno