Kategorije kupaca

Kupci električne energije su prema naponskom nivou na koji su priključeni i grupama potrošnje podijeljeni u sljedeće kategorije:

 • Kupci priključeni na 110 kV i više
 • Kupci priključeni na 35 kV
 • Kupci priključeni na 10 kV
 • Kupci priključeni na 0,4 kV
Kupci koji su priključeni na naponski nivo 0,4kV podijeljeni su u sljedeće kategorije:

 • Domaćinstva
  • I tarifna grupa (jednotarifni)
  • II tarifna grupa (dvotarifni)
 • Ostala potrošnja
  • I tarifna grupa (kupci sa mjerenjem snage)
  • II tarifna grupa (kupci bez mjerenja snage)
  • III tarifna grupa (jednotarifni - jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece i staraca...)
  • IV tarifna grupa (dvotarifni - jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece i staraca...)
 • Javna rasvjeta