Koncern EPBiH

Koncern EPBiH, kao oblik povezivanja privrednih društava, uspostavljen je u novembru 2009. godine, zaključenjem ugovora o vođenju poslova između JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i zavisnih društava – 7 rudnika uglja, zajedno s dotadašnjim neelektroprivrednim društvima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.


Pravni osnov za zaključivanje ovih ugovora su ugovori o prijenosu udjela između Vlade Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, zaključeni u julu 2009. godine, a na osnovu Odluke o prijenosu udjela FBiH u rudnicima uglja u FBiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Odluke o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima - rudnicima uglja u FBiH. 

Potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela JP Elektroprivreda BiH je stekla vlasnička prava i nad udjelima u rudnicima uglja:

Rudnici su u Koncernu EPBiH zadržali dotadašnji oblik (d.o.o.) i ostali samostalni pravni subjekti, a JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na osnovu vlasništva, vrši vlasnička i druga upravljačka prava u rudnicima. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je stekla status vladajućeg društva Koncerna EPBiH.

Organi upravljanja u rudnicima:

 • Skupština Društva,
 • Nadzorni odbor i
 • Uprava

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao jedini vlasnik udjela u rudnicima, upravljačka prava u rudnicima vrši putem punomoćnika na skupštinima rudnika. Odnos JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao vladajućeg društva i rudnika - zavisnih društava, uređen je Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, statutima rudnika i Ugovorom o jedinstvenom vođenju poslova.

Od osnivanja Koncerna, JP Elektroprivreda BiH provodi kontinuirani proces dokapitalizacije rudnika, pružajući konkretnu finansijsku pomoć za modernizaciju i poboljšanje uvjeta rada i standarda rudara.

JP Elektroprivreda BiH je zaključno s 31.12.2016. godine donijela odluke o dokapitalizaciji za ulaganje u modernizaciju rudnika u iznosu od 585.105.000 KM.

Neelektroprivredna društva s kojima je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u odnosu povezanih društava su: 

 • Eldis tehnika d.o.o. (100%) s kojom JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ima zaključen Ugovor o vođenju poslova
 • Hotel ELBIH d.d. Makarska (u većinskom vlasništvu JP EPBiH s udjelom 100 %)
 • Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o Tuzla (u većinskom vlasništvu JP EPBiH s udjelom 80%)
 • Iskraemeco Sarajevo d.o.o. (u većinskom vlasništvu JP EPBiH s udjelom 57,51 %)
 • ETI Sarajevo d.o.o (u vlasništvu JP EPBiH s udjelom 49%)

Kao Dan Koncerna EPBiH obilježava se 25. septembar.


Rudnici „Kreka“ Tuzla


Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Prve tone uglja iskopane su 22. septembra 1884. godine za potrebe Solane u Simin Hanu. U okviru Zavisnog društva Rudnici „Kreka“ u Tuzli egzistiraju tri rudnika : „Mramor“- podzemna eksploatacija, „Šikulje“- površinska eksploatacija i „Dubrave“- površinska eksploatacija.

Ostvarena proizvodnja u 2017.godini - 2.215.748 tona uglja.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godine -  2.462.

Nadzorni Odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici ¨Kreka¨ d.o.o. Tuzla:

 1. Bajro Baćić, dipl.pravnik, predsjednik  Nadzornog odbora
 2. Edin Halilović, dipl.ing.rudarstva, član Nadzornog odbora
 3. Muhamed Ćasurović, dipl.ing.rudarstva, član Nadzornog odbora

Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici ¨Kreka¨d.o.o. Tuzla:

 1. Dr. sc. Osman Bleković, dipl.ing rudarstva, direktor Društva
 2. Enver Suljendić, dipl.ing.rudarstva, izvršni direktor za proizvodnju i  održavanje
 3. Sead Hodžić, dipl.ing.rudarstva, izvršni direktor za tehničke poslove, investicije i razvoj
 4. Dževad Ćosićkić, dipl.ekonomista, izvršni direktor za ekonomske poslove
 5. Eldar Husejinović, dipl.pravnik, izvršni direktor za pravne, opšte i kadrovske poslove

 

Više informacija - www.kreka.ba

Nazad na vrh stranice

RMU „Kakanj“ d.o.o.-Kakanj


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Kakanj¨ d.o.o. - Kakanj

Rudnik zvanično egzistira od 1902. godine.
Proizvodni pogoni Rudnika su: Pogon „Haljinići“- podzemna eksploatacija i Pogon „Vrtlište“- površinska eksploatacija.

Ostvarena proizvodnja u 2017.godini - 1.301.193. tone uglja.
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2017.godine - 1.694.

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Kakanj¨ d.o.o. Kakanj:

 1. Mahir Škorić,dipl.ing.mašinstva, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Emir Zaimović, dipl. pravnik, član Nadzornog odobora 
 3. Boris Kocev, dipl. ekonomista, član Nadzornog odbora

Uprava JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Kakanj¨ d.o.o. Kakanj:

 1. Mr.sc. Sead Imamović, dipl.ing. geologije,v.d. direktora Društva
 2. Mr.sc. Muhamed Plasto, dipl. ing. rudarstva,  izvršni direktor za tehničke poslove, proizvodnju i održavanje 
 3. Elvedin Čobo, dipl. ing. rudarstva, izvršni direktor za   investicije i razvoj
 4. Ibrahim Fazlić, dipl.ekonomista, izvršni direktor za ekonomske poslove
 5. Muhamed Lopo, dipl. pravnik, izvršni direktor za pravne, opće i kadrovske poslove 

Više informacija - www.rmukakanj.ba

Nazad na vrh stranice

RMU „Zenica“ d.o.o Zenica


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Zenica¨ d.o.o. – Zenica

Pogoni u sastavu RMU ¨Zenica¨: ¨Stara jama¨, ¨Raspotočje¨, ¨Stranjani¨ i Separacija - pogon za preradu uglja.

Rudnik „Zenica“ raspolaže sa najvećim potencijalnim i bilansnim rezervama uglja na prostorima Zeničko-sarajevskog ugljenog bazena. Utvrđene bilansne rezerve uglja iznose oko 177 miliona tona.

Ostvarena proizvodnja u 2017.godini – 415.989,19 tona
Planirana proizvodnja:
-2018.godina – 570.000 tona
-2019.godina – 723.000 tona

Broj zaposlenih  na dan 31.12.2017.godine - 1.474.

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici "Zenica" d.o.o. - Zenica:

 1. Remzija Gušić, dipl.ing.el., predsjednik Nadzornog odbora
 2. Fikret Talić, dipl.ekonomista, član Nadzornog odbora
 3. Edin Lapandić, dr. tehničkih nauka u području rudarstva, član Nadzornog odbora
Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici "Zenica"d.o.o. - Zenica:
 1. Nisvet Vrškić, dipl.ekonomista, v.d.direktora Društva  
 2. Munir Halilović, dipl.ing.rudarstva, v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove
 3. Dragan Peranović, dipl.ekonomista, v.d.izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove

Kontakt : 032 242 861 / 032 401 000

Nazad na vrh stranice

RMU „Breza“ d.o.o. Breza


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Breza¨ d.o.o. – Breza

Rudnik mrkog uglja ″Breza″ osnovan je 1907. godine.
Eksploatacija uglja u Rudniku je jamskog karaktera i obavlja se u pogonima: Pogon jama ″Sretno″ i Pogon jama ″Kamenice″.

Ostvarena proizvodnja u 2017.godini - 676.545 tona uglja.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2017.godine -  1.220.

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. – Breza:

 1. Muamer Salkić, dipl.ing.elektrotehnike, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Amer Hodović, dipl.ing.arhitekture,član Nadzornog odbora
 3. Edžnan Avdukić, dipl.ing.saobraćaja i komunikacija,član Nadzornog odbora


Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. – Breza:

 1. Ćamil Zaimović, dipl.ing.rudarstva,v.d. direktora Društva
 2. Amir Kulaglić, dipl.ing.rudarstva, v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove
 3. Aiša Salkić, dipl.ekonomista,v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove

Više informacija - www.rmubreza.ba

Nazad na vrh stranice

RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku, d.o.o.


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Đurđevik¨ d.o.o. - Đurđevik

RMU „Đurđevik“ je počeo s radom 1936. godine kada je otvorena prva jama ¨Suhodanj“.

Organizacioni dijelovi RMU „Đurđevik“: Pogon Površinski kopovi ''Višća'' , Pogon Jama ''Đurđevik'', Pogon „Separacija“ i Pogon ¨Društveni standard i rekultivacija¨.Proizvodnja uglja se ostvaruje na lokalitetima ¨Đurđevik¨ i ¨Višća¨.

Ostvarena proizvodnja u 2017. godini - 495.938 tona mrkog uglja.

Broj zaposlenih  na dan 31.12.2017. godine - 834.

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨ Đurđevik¨ d.o.o. – Đurđevik:

 1. Halid Čičkušić, dipl.ing. rudarstva, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Enes Sahačić, dipl.ing. arhitekture,  član Nadzornog odbora
 3. Enes Zenunović, dipl. ekonomista, član Nadzornog odbora

Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Đurđevik¨ d.o.o. – Đurđevik:

 1. Samir Hadžić, dipl.ing. geodezije,  direktor Društva
 2. Hidajet Jusufović, dipl.ing.rudarstva, izvršni direktor za tehničke poslove
 3. Salkan Butković, dipl. menadžer javne uprave, izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove
 4. Mirsad Taletović, dipl.ing.rudarstva, izvršni direktor za investicije i razvoj

Više informacija - www.rudnikdjurdjevik.ba

Nazad na vrh stranice

RMU „Abid Lolić“ d.o.o Travnik – Bila


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Abih Lolić¨ d.o.o. - Travnik - Bila

RMU '' Abid Lolić '' d.o.o Travnik - Bila je počeo s radom 1948.godine na lokalitetu Srednje Bosne, na području općine Travnik u mjestu Han-Bila. Od nastanka do 1997. godine poslovao je u sastavu Rudnika Srednje Bosne, RMU '' Zenica '', gdje je od 1997. godine do 2009. godine djelovao kao samostalno preduzeće, a od 2009. godine kao Zavisno društvo u okviru Koncerna EPBiH.

U Rudniku je isključivo jamska eksploatacija mrkog uglja.

Ostvarena proizvodnja u 2017.godini -138.923 tone uglja. 

Broj zaposlenih  na dan 31.12.2017. godine - 412.

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Abid Lolić¨ d.o.o. Travnik – Bila:

 1. Selvedin Subašić, dipl.ing.elektrotehnike, predsjednik Nadzornog odbora 
 2. Sead Čolo, dipl.ekonomista, član Nadzornog odbora
 3. Mr.sc. Bakir Mujić, dipl.ekonomista, član Nadzornog odbora

Uprava JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Abid Lolić¨ d.o.o. Travnik – Bila:

 1. Abdulah Garača, dipl.ing.mašinstva, direktor Društva
 2. Damir Nuhanović, dipl.ing.rudarstva, izvršni direktor za tehničke poslove
 3. Mr.sc. Nail Čaušević, dipl.ekonomista, izvršni  direktor za ekonomsko-pravne poslove
Kontakt : 030 562 400 / 030 562 403 Nazad na vrh stranice

RU „Gračanica“ d.o.o Gornji Vakuf – Uskoplje


Zavisno društvo Rudnik uglja ¨Gračanica¨ d.o.o. – Gornji Vakuf - Uskoplje

Eksploatacija uglja u Rudniku “Gračanica” datira od 1938. godine.
Najintenzivniji razvoj Rudnik je imao u periodu 1981. do 1991. godine. 

Ostvarena proizvodnja u 2017. godini - 331.923 tone uglja.
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2017.godine -189.

Članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik uglja ¨Gračanica¨ d.o.o.- Gornji Vakuf – Uskoplje:

 1. Husein Čepalo, prof. istorije i latinskog jezika,  predsjednik Nadzornog odbora 
 2. Safer Mušanović, dr.tehničkih nauka, član Nadzornog odbora 
 3. Suad Muminović, dipl.pravnik, član Nadzornog odbora Društva
Članovi Uprave JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik uglja ¨Gračanica¨ d.o.o. Gračanica:
 1. Salih Muftić, dipl. ing.mašinstva, direktor Društva
 2. Redžo Kadunić,dipl. ing.rudarstva, izvršni direktor za tehničke poslove
 3. Salih Karalić, dipl. ekonomista, izvršni direktor za ekonomsko - pravne poslove

Kontakt : 030 252 495

Nazad na vrh stranice