Kupci i tržište električne energije

Sve donedavno, proizvodnja, prijenos  i distribucija električne energije su u većini zemalja smatrani prirodnim monopolom, odnosno bili su rezervisane djelatnosti gdje konkurencija nije bila moguća. Sektor električne energije bio je organiziran kroz vertikalno organizirana preduzeća koja su bila u vlasništvu države koja je kontrolirala sve segmente obavljanja ovih elektroprivrednih djelatnosti. Reforma elektroenergetskog sektora, koja je u EU započela devedesetih godina prošlog stoljeća, a u Bosni i Hercegovini prije nekoliko godina, u osnovi se svodi na uvođenje konkurencije u elektroenergetski sektor, odnosno na otvaranje tržišta električne energije. Krajnji cilj ovih reformi je da se kroz uvođenje konkurencije postigne efikasnost, konkurentne cijene i podizanje nivoa kvaliteta električne energije.

U ovom dijelu možete naći osnovne informacije o tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kategorijama kupaca koji mogu slobodno da biraju snabdjevača električne energije, kao i koje korake je potrebno poduzeti da bi postali naš kupac električne energije, bilo da ste kupac priključen na distributivnu mrežu JP EPBiH ili na distributivnu mrežu drugih elektroprivrednih kompanija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine.