Odbor za reviziju

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom.

Odbor za reviziju jednog od svojih članova bira za predsjednika Odbora za reviziju. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva. 

Na Trideset i devetoj Skupštini Društva, održanoj 20.04.2016. godine imenovani su članovi Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na period od četiri godine od dana imenovanja.


Mr. sc. Almira Zulić Burek

Predsjednica Odbora za reviziju

Rođena je 1977. godine u Kalesiji. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Poslove rada u računovodstvu, finansijama i menadžerske poslove obavljala je u firmama: Polo Junior d.o.o. Kalesija, C.P.A. d.o.o. Tojšići-Kalesija, Hypo-Alpe-Adria-Lesing d.o.o. Sarajevo/Banja Luka-voditelj poslovnica Tuzla i Bijeljina, Nova banka a.d. Banja Luka – šef regije Tuzla za rad sa pravnim licima, Klas d.d. Sarajevo- direktor prodaje, VD Direktor Pretis DD Vogošća.

Više informacija

Mr.sc. Muzafer Brigić

Član Odbora za reviziju

Rođen je 1977. godine u Banovićima. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radio je u Industriji domoopreme „Helios“ Banovići kao izvršni direktor ekonomskih poslova, zamjenik izvršnog direktora ekonomskih poslova, istraživač tržišta, direktor Tima za kvalitet, vođa Tima za implementaciju i administraciju informacionog sistema, bio član Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora „Helios“ d.d. Banovići.

Više informacija

Senad Herenda

Član Odbora za reviziju

Rođen je 1961. godine u Goraždu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Radio je na različitim operativnim i rukovodnim poslovima u preduzećima: JKP RAD  Sarajevo, JKP PARK, Zavodu za vodoprivredu i BH Telecomu.

Više informacija