Struktura cijena

Ukupna cijena za električnu energiju koju plaćaju kupci treba da pokriva sljedeće troškove:

  • trošak nabavke električne energije, koji osim troškova vlastite proizvodnje električne energije i snabdijevanja električnom energijom pokriva i troškove nabavke električne energije od proizvođača iz OIE, troškove obezbjeđenja garantovanosti isporuke, troškove obezbijeđenja prekograničnih kapaciteta i troškove vezane za rizik poslovanja;
  • trošak mrežarine, a koji se odnosi na troškove prenosne i distributivne mreže (izgradnja i održavanje prenosne i distributivne mreže, troškovi vezani za održavanje i očitanje mjernog mjesta, troškovi gubitaka električne energije, troškovi rada Nezavisnog operatora sistema u BiH – NOS BiH, troškovi pomoćnih/sistemskih usluga i troškovi balansiranja);
  • naknada za obnovljive izvore energije, koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i koja je uvedena u skladu sa Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje i kojom se obezbjeđuju sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.