Uprava Društva

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Radom Uprave rukovodi generalni direktor.


Bajazit Jašarević

Generalni direktor

Rođen je 1957. godine u Gornjem Srebreniku. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1980. godine. U periodu od 1980 - 1994. godine radio je u RU „Kreka“. U JP Elektroprivreda BiH se zaposlio 1994. godine, na radno mjesto glavnog inženjera eksploatacije u „Elektrodistribuciji“ Tuzla. Radio je na različitim inženjerskim poslovima i bio na više rukovodnih pozicija u TE „Tuzla“. U periodu od 1995-1999. godine bio je direktor TE „Tuzla“.

Više informacija

Dr.sc. Nevad Ikanović

Izvršni direktor za proizvodnju

Rođen je 1973. godine u Tuzli. Diplomirao je na Rudarsko – geološko – građevinskom fakultetu Univeziteta u Tuzli 1999. godine, gdje je stekao i zvanje magistra tehničkih nauka. Zvanje doktora tehničkih nauka iz područja rudarstva stekao na Rudarsko - geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Više informacija

Admir Andelija

Izvršni direktor za distribuciju

Rođen je 1969. godine, u Tuzli. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu  Univeziteta u Tuzli 1996. godine. Protekli radni vijek je proveo  kao zaposlenik JP Elektroprivreda BiH na različitim inženjerskim i rukovodnim  mjestima, gdje je stekao bogato iskustvo u distributivnoj djelatnosti. U periodu od 2011-2016. godine obavljao je dužnost Izvrsnog direktora za distribuciju.

Više informacija

Dr. sc. Džemo Borovina

Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu

Rođen je 1962. godine u Borovinićima, Općina Foča. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ratni je vojni invalid. Dao je značajan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine na polju veza kao pripadnik Armije BiH. Radio kao srednjoškolski profesor i viši asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

Više informacija

Muhamed Ražanica

Izvršni direktor za ekonomske poslove

Rođen je 1961. godine u Goraždu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru 1985. godine.U JP Elektroprivreda BiH se zaposlio 1996. godine, na radno mjesto rukovodioca Pogona Goražde u „Elektrodistribuciji“ Sarajevo. Obavljao je dužnosti, direktora „Elektrodistribucije“ Goražde, u periodu od 1998 - 2004. godine, direktora „Elektrodistribucije“ Sarajevo u periodu od 2007-2008. godine, v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove u periodu od 2010- 2011. godine, bio rukovodilac Sektora za upravljanje finansijama i obavljao druge poslove u JP Elektroprivreda BiH.

Više informacija

Mensura Zuka

Izvršni direktor za pravne poslove i ljudske resurse

Rođena je 1954. godine u Travniku. Diplomirala je 1977. godine na Pravnom fakultatu Univerziteta u Sarajevu.U RO „Vitezit“ obavljala je poslove šefa Pravne službe, direktora Sektora kadrovskih i pravnih poslova i člana Poslovodnog odbora. Bila je sekretar Izvršnog odbora Okruga Travnik, sekretar Ministarstva trgovine Srednjobosanskog kantona, sekretar Ureda za zakonodavstvo, savjetnik premijera Srednjobosanskog kantona za pravna pitanja i vijećnik u Općinskom vijeću Travnik. Od 2011 – 2015. godine obnašala je dužnost  izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.

Više informacija

Dr. sc. Senad Salkić

Izvršni direktor za kapitalne investicije

 Rođen je 1981. godine u Tuzli. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje je magistrirao i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Od 2005 – 2015. godine zaposlen je u TE „Tuzla“ gdje je radio na različitim poslovima u Ekonomskom sektoru. Educirao se na brojnim seminarima i kursevima i objavio veći broj naučnih i stručnih radova.

Više informacija