Upravljanje EnEf u JP EPBiH

S ciljem kreiranja uvjeta za dalje poboljšanje aspekta energetske efikasnosti u kompaniji i u nastojanjima da pitanje energetske efikasnosti i ušteda energije institucionalizira u svim segmentima poslovanja kompanije, u JP EPBiH uspostavljena je odgovarajuća struktura upravljanja energetskom efikasnošću. Imenovana je struktura menadžera kojima je data nadležnost da vode politiku energetske efikasnosti i pripremaju planove povećanja energetske efikasnosti i ušteda energije, kao i struktura specijaliziranih eksperata u kompaniji radi realizacije planova i mjera za povećanje energetske efikasnosti i ušteda energije u kompaniji. 

Zacrtani ciljevi sistema upravljanja energetskom efikasnošću u JP EPBiH su:

 • Sistemski pristup rješavanju pitanja energetske efikasnosti sa strukturom ljudi sa jasnim odgovornostima i nadležnostima, 
 • Efikasnije korištenje energenata i smanjenje potrošnje fosilnih goriva, 
 • Smanjenje troškova u kompaniji, 
 • Smanjenje emisije stakleničkih gasova (prevashodno CO2), 
 • Smanjenje emisije kiselih gasova (SO2 i NOx) i čvrstih čestica, 
 • Obezbjeđenje aktivne i stalne participacije svih uposlenika na promociji i realizaciji zadataka povećanja energetske efikasnosti i ušteda energije, 
 • Podizanje imidža kompanije, 
 • Doprinos razvoju nacionalne politike povećanja energetske efikasnosti i smanjenju emisija, 
 • Doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. 

Definisana je Politika energetske efikasnosti kompanije, te je uspostavljena struktura sa jasnim odgovornostima i nadležnostima u upravljanju energetskom efikasnošću, sa četiri nivoa autoriteta:

 1. Energetski komitet, kao glavni autoritativni organ kompanije za pitanja energetske efikasnosti, zadužen za donošenje planova i strategije, 
 2. Menadžer energetske efikasnosti  JP EPBiH, kao glavni operativni autoritet na nivou kompanije, zadužen za prijedloge i koordinaciju sprovođenja svih aktivnosti i mjera u kompaniji na povećanju energetske efikasnosti i ušteda energije. 
 3. Energetski menadžeri u djelatnostima za „Proizvodnju“, „Distribuciju“ i „Snabdijevanje i trgovinu“, kao glavni operativni autoriteti za pitanja energetske efikasnosti u djelatnostima, koji su ujedno voditelji timova za energetsku efikasnost u svojoj djelatnosti. 
 4. Timovi za energetsku efikasnost u djelatnostima za „Proizvodnju“, „Distribuciju“ i „Snabdijevanje i trgovinu“, koji su zaduženi za razradu i operacionalizaciju mjera za dostizanje ciljeva energetske efikasnosti i ušteda energije. Blok shema strukture upravljanja energetskom efikasnošću  JP EPBiH
 
Uspostavljanje strukture za sistemsko upravljanje energetskom efikasnošću u JP EPBiH već se pokazalo korisnim u svim poslovnim procesima. Također, ovim kompanija spremno dočekuje Zakon o energetskoj efikasnosti FBiH, koji nalaže odgovarajuće obaveze za snabdjevače i distributere energije u vezi promocije i pružanja usluga energetske efikasnosti na strani potrošnje. 

Uvođenjem strukture upravljanja energetskom efikasnošću kompanija je uspostavila čvrste temelje za uspostavu Sistema upravljanja energetskom efikasnošću u skladu sa standardom EN16001 (Energy Managment System), odnosno standardom ISO50001, sve u funkciji opredjeljenja kompanije za kontinuirano poboljšanje energetske efikasnosti i ušteda energije u narednom periodu.